Kategorie
  Menu Close

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego Herbarium św. Franciszka

   

  § 1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu herbarium.katowice.pl oraz zasady sprzedaży towarów za jego pośrednictwem przez Herbarium św. Franciszka.
  2. Serwis lub Strona herbarium.katowice.pl – strona internetowa o adresie herbarium.katowice.pl poprzez którą Herbarium św. Franciszka sprzedaje towary. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem korespondencji mailowej.
  3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość poprzez serwis herbarium.katowice.pl, mailowo lub telefonicznie pomiędzy Herbarium św. Franciszka a Użytkownikiem.
  4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; na potrzeby niniejszego Regulaminy pojęcie danych osobowych obejmuje także nośniki danych takie jak dokumenty oraz fotografie.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez formularz zamieszczony w serwisie herbarium.katowice.pl zawiera umowę sprzedaży towarów – nabywa towary oferowane przez Herbarium św. Franciszka.
  6. Herbarium św. Franciszka - Herbarium Świętego Franciszka sp. z o.o., ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, KRS 0000860964, NIP 6342981688, Regon 387098909
  7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  § 2. Zawarcie i wykonanie umowy

  1. Użytkownik za pośrednictwem serwisu herbarium.katowice.pl zawiera z Herbarium św. Franciszka Umowę sprzedaży towaru (nabywa towar) w postaci produktów spożywczych i innych oferowanych na Stronie.
  2. Użytkownik zawiera Umowę wypełniając formularz zamówienia produktu w serwisie herbarium.katowice.pl oraz uiszczając wynagrodzenie na rzecz Herbarium św. Franciszka. Użytkownik może zawrzeć Umowę z Herbarium św. Franciszka przesyłając zamówienie na adres mailowy herbarium.franciscus@gmail.com, zamowienia@herbarium.katowice.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu 32 250 02 57 lub 784 597 421. Użytkownik składając zamówienie wskazuje:
   1. zamawiane towary i ich ilości,
   2. sposób zapłaty należności za zamówiony towar i jego przesyłkę,
   3. sposób doręczenia lub odbioru towaru,
   4. dane kontaktowe Użytkownika i dane do wysyłki towaru.
  3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podane dane winny być prawdziwe, aktualne i poprawne.
  4. Użytkownik zawierając z Herbarium św. Franciszka Umowę oświadcza, iż:
   1. dane podane w formularzu są pełne, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierają błędów oraz innych omyłek pisarskich;
   2. jest uprawniony do posługiwania się wskazanymi danymi, jak również podanie danych przez Użytkownika nie narusza praw osób trzecich;
   3. zapoznał się z ceną towaru oraz kosztem przesyłki towaru;
   4. jest świadomy iż podanie danych niezgodnych z prawdą, niepoprawnych lub nieaktualnych może spowodować brak możliwości wykonania Umowy;
   5. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na treść wszystkich jego postanowień;
   6. dobrowolnie zawarł Umowę z Herbarium św. Franciszka w ramach serwisu herbarium.katowice.pl;
  5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi jego oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu herbarium.katowice.pl.
  6. Herbarium umożliwia następujące formy płatności:
   1. poprzez system płatności elektronicznych,
   2. tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy,
   3. za pobraniem – płatność jest dokonywana bezpośrednio u kuriera.
  7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie, z wyłączeniem następujących przypadków:
   1. w przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych, po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności elektronicznych i zaksięgowaniu na koncie Herbarium św. Franciszka,
   2. w przypadku zamówień płatnych tradycyjnym przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Herbarium św. Franciszka.
  8. W przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych albo tradycyjnym przelewem, zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni od jego złożenia ulega anulowaniu.
  9. Herbarium św. Franciszka realizuje zamówienie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, w przypadku płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku Herbarium św. Franciszka lub uzyskaniu potwierdzenia o uiszczeniu należności przez Użytkownika poprzez bankowe systemy elektronicznych transakcji płatniczych.
  10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, serwis Herbarium św. Franciszka skontaktuje się z Użytkownikiem, celem podjęcia przez niego decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  11. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem należy sporządzić z kurierem „protokół szkody”. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki. Celem szybkiej ponownej realizacji zamówienia przez Herbarium św. Franciszka, Użytkownik winien niezwłocznie poinformować Herbarium św. Franciszka o nieprawidłowości przesyłki załączając skan protokołu i inne dowody wskazujące na wadliwość przesyłki.

  § 3. Odpowiedzialność Herbarium św. Franciszka

  1. Herbarium św. Franciszka zapewniając prawidłowość i ciągłość działania serwisu herbarium.katowice.pl prowadzi bieżący techniczny nadzór nad jego funkcjonowaniem.
  2. Herbarium św. Franciszka ponosi odpowiedzialność za działalność podstron serwisu herbarium.katowice.pl oraz ich zawartość.
  3. Herbarium św. Franciszka nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:
   1. skutki podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym, nieaktualnych lub niekompletnych, jak też Herbarium św. Franciszka nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji lub poprawy przez Użytkownika tych danych;
   2. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich – w związku z korzystaniem z serwisu;
   3. szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą,
   4. szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   5. szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Użytkownika,
  4. Zwolnienie Herbarium św. Franciszka z odpowiedzialności za szkodę określone w Regulaminie następuje w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  5. Wszystkie towary oferowane w serwisie herbarium.katowice.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Towary przesyłane przez Herbarium św. Franciszka są sprawdzane przed wysyłką oraz ubezpieczone w transporcie.

  § 4. Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z Herbarium św. Franciszka Umowę sprzedaży towaru (nabył towar od Herbarium św. Franciszka), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy uważa się ją za niezawartą.
  3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Herbarium św. Franciszka przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru.
  5. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Herbarium św. Franciszka oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres siedziby Herbarium św. Franciszka lub mailowo na adres herbarium.franciscus@gmail.com.
  7. Herbarium św. Franciszka potwierdza Użytkownikowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonanego mailowo.
  8. Herbarium św. Franciszka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  9. Herbarium św. Franciszka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na adres:
   Herbarium św. Franciszka Sp. z o.o.
   Sklep Zielarsko-Medyczny
   ul. Panewnicka 76, 
   40-760 Katowice
  11. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co do którego odstąpił do Umowy.
  12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019r., poz. 134, j.t. z późn.zm.).
  15. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  § 5. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

  Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), Herbarium św. Franciszka Herbarium Świętego Franciszka sp. z o.o., ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, KRS 0000860964, NIP 6342981688, Regon 387098909 (zwany dalej Herbarium św. Franciszka) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem danych osobowych jest Herbarium Świętego Franciszka sp. z o.o., ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, KRS 0000860964, NIP 6342981688, Regon 387098909
   Adres mailowy: herbarium.franciscus@gmail.com
   Adres strony internetowej – formularz kontaktowy: https://www.herbarium.katowice.pl
  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
   Herbarium św. Franciszka przetwarza dane osobowe Użytkownika celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
   W wyjątkowych sytuacjach Herbarium św. Franciszka może przetwarzać dane osobowe Użytkownika z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Herbarium św. Franciszka w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Herbarium św. Franciszka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:
   1. marketingu produktów i usług Herbarium św. Franciszka,
   2. związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez Herbarium św. Franciszka usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
   3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
    We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Odbiorcy danych
   Herbarium św. Franciszka udostępnia lub może udostępniać dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. organy władzy publicznej oraz odpowiednie urzędy państwowe,
   2. podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online, firmy kurierskie,
   3. podmioty, które wspierają Herbarium św. Franciszka w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz Herbarium św. Franciszka (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:
    - firmy hostingowe,
    - obsługa prawna i obsługa księgowa,
    - firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Użytkownikiem.
  4. Czas przetwarzania danych
   Dane osobowe są przetwarzane przez Herbarium św. Franciszka przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Po upływie tego okresu Herbarium św. Franciszka może przetwarzać dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa albo dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. II, jednakże nie dłużej niż 6 lat od chwili ich zebrania.
  5. Prawa osób, których dane dotyczą
   Herbarium św. Franciszka gwarantuje wszystkim realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:
   1. prawo dostępu do danych osobowych;
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
    4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
    6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
    1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
    2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
  6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
   W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   W sytuacji uznania, iż Herbarium św. Franciszka przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  8. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   Herbarium św. Franciszka nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  9. Obowiązek podania danych osobowych
   Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia z Herbarium św. Franciszka Umowy lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Herbarium św. Franciszka. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

   

   

  § 6. Polityka ciasteczek

  1. Niniejsza polityka określa zasady przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej (pliki cookies i innych technologii w tym local storage) przez Herbarium Świętego Franciszka sp. z o.o., ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, KRS 0000860964, NIP 6342981688, Regon 387098909 (dalej Herbarium św. Franciszka) w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej herbarium.katowice.pl i jej podstron.
  2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer www, zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies, a dokładnie informacje w nich zapisane są odczytywane przede wszystkim przez serwer, który je utworzył. Celem zapisywania ciasteczek jest przechowywanie w przeglądarce danych o użytkowniku strony – zapamiętywania informacji o użytkowniku, w tym o częstotliwości odwiedzin użytkownika na stronie internetowej. Pliki typu local storage stosowane są w celu ułatwienia korzystania z formularzy rejestracyjnych na stronie gdyż zapisują dane wprowadzane do formularzy rejestracyjnych. Pliki typu local storage mogą przechowywać dane osobowe.
  3. Herbarium św. Franciszka używa plików cookies i innych technologii w celach statystycznych, aby obliczyć ilość wejść użytkowników na stronę oraz w celu optymalniejszego dopasowania treści strony do upodobań użytkownika i łatwiejszego korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Herbarium św. Franciszka.
  4. Herbarium św. Franciszka używa zarówno plików cookies o charakterze sesyjnym, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej herbarium.katowice.pl oraz jej podstron, jak również z plików cookies o charakterze trwałym, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i które po zakończeniu sesji nie ulegają automatycznemu usunięciu. Pliki typu local storage zasadniczo nie ulegają automatycznemu usunięciu i są zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika.
  5. Użytkownik który nie chce, aby pliki cookies oraz pliki pochodzące z innych technologii były zapisywane w pamięci przeglądarki winien:
   1. wyczyścić pamięć przeglądarki,
   2. w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies oraz plików pochodzących z innych technologii, ewentualnie określić czas po jakim pliki cookies są automatycznie usuwane z pamięci przeglądarki. Całkowite uniemożliwienie zapisywania plików cookies może w sposób znaczny utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych.

  § 7. Faktury

  • Na żądanie Użytkownika Herbarium św. Franciszka wystawia fakturę w związku z wykonaniem Umowy i przesyła na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
  • Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie przez Herbarium św. Franciszka faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).
  • Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady wystawiania faktur.
   Zgodnie z art. 106 b ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. poz.1520) wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.
   Uprzejmie prosimy, aby natychmiast po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym zgłosić mailowo – herbarium.franciscus@gmail.com
   - chęć otrzymania faktury
   - podać numer NIP
   Faktura do paragonu z numerem NIP może być wystawiona w okresie do trzech miesięcy od daty zakupu.
   UWAGA! Jeśli nabywca nie prosi o wystawienie faktury i nie podaje numeru NIP, otrzymuje paragon bez wpisanego numeru NIP.

  § 8. Reklamacje i postanowienia końcowe

   

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące sprzedaży towarów dokonywanej przez Herbarium św. Franciszka za pośrednictwem:
   1. listownie pod adresem Herbarium Świętego Franciszka sp. z o.o., ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice, KRS 0000860964, NIP 6342981688, Regon 387098909
   2. mailowo – herbarium.franciscus@gmail.com;
   3. poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.herbarium.katowice.pl.
  2. Herbarium św. Franciszka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy-Użytkownika. Herbarium św. Franciszka zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.
  3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.herbarium.katowice.pl
  4. Serwis herbarium.katowice.pl wraz ze składającymi się na nie elementami, w tym plikami graficznymi, multimedialnymi, tekstowymi, kodem źródłowym programów, stanowią przedmiot wyłącznych praw Herbarium św. Franciszka. Bez zgody Herbarium św. Franciszka zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne korzystanie z elementów składowych serwisu w sposób niezgody z jego celem lub przeznaczeniem.
  5. W ramach serwisu herbarium.katowice.pl zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania, które szkodzi lub potencjalnie może narażać na szkodę Herbarium św. Franciszka lub innych Użytkowników, lub też naruszać ich prawa, w szczególności zabronione jest stosowanie robaków, oprogramowania szpiegującego, wirusów itp.
  6. Herbarium św. Franciszka jest uprawniony w każdej chwili z ważnych przyczyn do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany mogą być podyktowane względami technicznymi lub prawnymi. O wprowadzonych zmianach w Regulaminie Herbarium św. Franciszka poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenia informacji o zmianach w serwisie herbarium.katowice.pl, publikację zaktualizowanego tekstu Regulaminu oraz poprzez przesłanie wiadomości o zmianach w Regulaminie na adres e-mail Użytkownika. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14-dni od dnia umieszczenia informacji o nich w serwisie herbarium.katowice.pl wraz z zaktualizowanym tekstem Regulaminu.
  7. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umowy jest prawo polskie.
  8. Użytkownicy będący konsumentami mogą podjąć próbę pozasądowego rozwiązania wszelkich sporów z Herbarium św. Franciszka przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki
  9. Spory konsumenckie dotyczące usług świadczonych online w Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane także poprzez platformę ODR znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  10. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Herbarium św. Franciszka, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  …………………………….

  (data)

  …………………………….

  (Imię i nazwisko Użytkownika)

  …………………………….

  (Adres Użytkownika)

  Herbarium św. Franciszka sp. z o.o.

  ul. Panewnicka 76

  40-760 Katowice

   

  Data zawarcia umowy …………………………….

   

  Oświadczenie o odstąpieniu

   

  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów z dnia …………………….. w postaci ………….. …………………………

  …………………………….

  (Podpis Użytkownika) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)